test test
can't load query
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
วันที่:
ตั้งแต่เวลา:
ถึงเวลา:
ห้อง:
ห้องเทียนแก้ว (204)
ห้องหยกมณี (211)
ห้องไหมฟ้า (217)
ห้องเรไร (232)
ห้องละอองฟ้า (305)
ห้องบุหลันพิทักษ์พล (310)
ห้องปฏิบัติการครัวไทยฯ
ห้องครัวเดโม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ตู้ ป.ณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ , จตุจักร กทม. 10903
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

Tel. : 02-9428629-35
Fax. : 02-9406455

GoogleMap Latitude 13.853414, 100.570575